Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Μαρμανίδη

με θέμα: «Επίδραση της φύσης του φορέα και των λειτουργικών παραμέτρων στην παραγωγή υδρογόνου (H2) μέσω της αντίδρασης αναμόρφωσης του προπανίου με ατμό.»

Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, Ώρα: 10:00

Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/93072004248

Meeting ID: 930 7200 4248

Password: 677415

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Μαρμανίδη

με θέμα:   «Επίδραση της φύσης του φορέα και των λειτουργικών παραμέτρων στην παραγωγή υδρογόνου (H2) μέσω της αντίδρασης αναμόρφωσης του προπανίου με ατμό.»

 

Πέμπτη  8 Ιουλίου 2021, Ώρα: 10:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/93072004248?pwd=elptVWI3R0ZrUE1sT21aUTEvQnB1dz09

Meeting ID: 930 7200 4248

Password: 677415

 

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

1 Παναγιωτοπούλου Παρασκευή (επιβλέπουσα)

2 Γεντεκάκης Ιωάννης

3 Γιαννής Απόστολος

Περίληψη:

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της φύσης του φορέα και των λειτουργικών παραμέτρων στην παραγωγή υδρογόνου H2 μέσω της αντίδρασης αναμόρφωσης του προπανίου με ατμό. Εξετάστηκαν δύο καταλύτες ροδίου (Rh), με φόρτιση 0.5 wt.% σε φορείς 10 wt.% La2O3-Al2O3 και 10 wt.% Gd2O3-Al2O3. Ανάμεσα στους δύο καταλύτες βέλτιστη συμπεριφορά παρουσίασε ο καταλύτης 0.5%Rh/10%La2O3-Al2O3 καθώς ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες αντίδρασης (~ 575 °C) επιτυγχάνει υψηλή μετατροπή προπανίου και υψηλή εκλεκτικότητα ως προς H2. Ωστόσο σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 450 °C η αντίδραση δεν επηρεάζεται από τη φύση του φορέα με τους δύο καταλύτες να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά. Για τους δύο αυτούς καταλύτες εξετάστηκε επίσης η επίδραση του λόγου Steam:C στο εύρος 2.00-7.00 και η επίδραση της ωριαίας ταχύτητας χώρου (Gas Hourly Space Velocity, GHSV) μεταξύ 23100 και 107800 h-1 για τον καταλύτη 0.5%Rh/10%La2O3-Al2O3 και μεταξύ 24200 και 112700 h-1 για τον καταλύτη 0.5%Rh/10%Gd2O3-Al2O3. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αύξηση του λόγου Steam:C οδηγεί σε μετατόπιση της καμπύλης μετατροπής του προπανίου προς σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες και για τους δύο καταλύτες που εξετάστηκαν. Η μείωση της ωριαίας ταχύτητας χώρου οδηγεί σε βελτίωση της καταλυτικής συμπεριφοράς για θερμοκρασίες υψηλότερες από 450 °C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες αντίδρασης η μετατροπή προπανίου παραμένει πρακτικά ανεπηρέαστη μεταβάλλοντας την ταχύτητα χώρου. Ο καταλύτης 0.5%Rh/10%La2O3-Al2O3 ο οποίος παρουσίασε τη βέλτιστη συμπεριφορά εξετάστηκε υπό πραγματικές συνθήκες αντίδρασης σε μορφή πελλετών και χρησιμοποιώντας ωριαία ταχύτητα χώρου 9000 h-1. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο καταλύτης  αυτός παρουσιάζει εξαιρετική ενεργότητα, εκλεκτικότητα και σταθερότητα και επομένως είναι ένας πολλά υποσχόμενος καταλύτης για την παραγωγή Η2 μέσω της αντίδρασης αναμόρφωσης του προπανίου με ατμό.