Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας. Κωνσταντίνας Κουτσούρου

με θέμα: «Απορρύπανση εδάφους από πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες με χρήση μικροκυμάτων»

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, Ώρα 11:00 Αίθουσα: tuc-gr.zoom.us/j/89244598912

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας. Κωνσταντίνας  Κουτσούρου

με θέμα:  «Απορρύπανση εδάφους από πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες με χρήση μικροκυμάτων»

Τετάρτη 20  Ιανουαρίου 2021, Ώρα 11:00 Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/89244598912?pwd=dE1RTVlHNTRVZVlMaVg4QVhrb3ZLZz09

 

Εξεταστική Επιτροπή

 

1. Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος

2. Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Γιαννής

3. Δρ. Μαρία Αϊβαλιώτη

 

 

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία, είχε στόχο την εύρεση ιδανικών συνθηκών για την εξυγίανση εδαφών ρυπασμένων με πετρελαιοειδή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των μικροκυμάτων. Αρχικά, έγινε χαρακτηρισμός του δείγματος ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους καθώς και την συγκέντρωση των μετάλλων που υπάρχουν σε αυτό. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η μέθοδος θερμικής εκρόφησης με χρήση τροποποιημένου οικιακού φούρνου μικροκυμάτων. Οι παράμετροι που εξετάστηκαν ήταν η εφαρμοζόμενη ισχύς μικροκυμάτων, 595 και 700W , ο χρόνος εκρόφησης από 5 έως 15 min, η κοκκομετρία εδάφους (λεπτόκοκκο, χοντρόκοκκο και ολικό δείγμα), η χρήση ρύπου (δεκαεξάνιο και diesel) με σκοπό την εύρεση των καταλληλότερων συνθηκών ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη απομάκρυνση πετρελαιοειδών. Τέλος, έγινε σύγκριση με προηγούμενες εργασίες που χρησιμοποίησαν έδαφος διαφορετικής σύστασης και αξιολογήθηκε η «σύσταση  εδάφους» στην απόδοση της διεργασίας θέρμανσης με μικροκύματα.