Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας. Ειρήνης - Ελπίδας Θυμαρά

με θέμα: « Χωρική αποτύπωση υδατικών παραμέτρων στην ελληνική επικράτεια με χρήση GIS »

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, Ώρα: 13:30

Link: tuc-gr.zoom.us/j/87307867085

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της  κας. Ειρήνης - Ελπίδας Θυμαρά

με θέμα:   « Χωρική αποτύπωση υδατικών παραμέτρων στην ελληνική επικράτεια με χρήση GIS »

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, Ώρα: 13:30

Link: tuc-gr.zoom.us/j/87307867085

Εξεταστική Επιτροπή

 

  1. Επίκουρη Καθηγήτρια           Ανδρονίκη Τσουχλαράκη (επιβλέπουσα)
  2. Καθηγητής Καρατζάς Γεώργιος
  3.  Δρ. Κουργιαλάς Νεκτάριος

Περίληψη:

 

Το θέμα αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των υδρολογικών παραμέτρων των δεκατεσσάρων Υδατικών Διαμερισμάτων στα οποία διακρίνεται η Ελλάδα. Οι παράμετροι αυτοί καθορίζουν την οικολογική, χημική και ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων της κάθε περιοχής, όπως δημοσιεύονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η μελέτη γίνεται με σκοπό τη συγκέντρωση των δεδομένων φορτίου BOD, αζώτου, φωσφόρου, ποσότητα υδάτων σε σχέση με τις απολήψεις και την κατανομή των χρήσεων του νερού σε σχετικούς πίνακες και την απεικόνισή τους σε χάρτες με τη βοήθεια του λογισμικού των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Με βάση τα αποτελέσματα των παραμέτρων που μελετήθηκαν, γίνεται σύγκριση των υδάτων των περιοχών και αξιολόγησή τους σε τάξεις ποιότητας και προκύπτουν τα σχετικά συμπεράσματα.