Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της κας Ευαγγελίας Κανάκη

« Πειραματικός σχεδιασμός, τρόποι λειτουργίας και δειγματοληψίας σε αντιδραστήρα υψηλής πίεσης»

με θέμα  « Πειραματικός σχεδιασμός, τρόποι λειτουργίας και δειγματοληψίας σε αντιδραστήρα υψηλής πίεσης»

Δευτέρα  7  Οκτωβρίου 2019, Ώρα: 13:00 Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (Επιβλέπων)
  • Δρ. Ελευθερία Αντωνίου
  • Δρ. Ελευθερία Γοντικάκη

Περίληψη:

Το πετρέλαιο είναι κυρίως μίγμα άκυκλων και κυκλικών υδρογονανθράκων, αρκετών αρωματικών ενώσεων (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, ναφθαλένιο), καθώς και αρκετά καρκινογόνων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, PAHs. Η ρύπανση από πετρέλαιο και τα προϊόντα διάλυσης είναι ιδιαίτερα σημαντικά στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Λόγω της έκπλυσης και μεταφοράς πετρελαιοειδών, όλοι οι υδάτινοι πόροι δέχονται αρκετές ποσότητες αργού και διυλισμένου πετρελαίου από διαρροές και απόβλητα εγκαταστάσεων διύλισης, επεξεργασίας και διανομής πετρελαιοειδών. Καθώς, λοιπόν, οι ανθρώπινες παράκτιες δραστηριότητες αυξάνονται και επιφέρουν σε μεγάλο βαθμό δυσμενή επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για εφαρμογή αυστηρότερων και άμεσων μέτρων προστασίας του και θέσπιση ενός διεθνούς πλαισίου διαφύλαξης της ποιότητάς του.

Έναυσμα της ερευνητικής εργασίας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά ατυχήματα πετρελαιοφόρων τη τελευταία 20ετία σε παγκόσμια κλίμακα, η έκρηξη στη πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου Deepwater Horizon της εταιρίας ΒΡ, τον Απρίλιο του 2010, στο κόλπο του Μεξικό, εκχύοντας στη θάλασσα πάνω από 4 εκατομμύρια πετρελαίου και επιφέροντας το θάνατο 11 εργαζομένων τη στιγμή της έκρηξης. Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας, λοιπόν, είναι η μελέτη συμπεριφοράς πετρελαίου ως προς τη διάλυση στο θαλάσσιο περιβάλλον, τόσο υπό ατμοσφαιρική πίεση, όσο και υπό πίεση έως 100bars. Αρχικά, διεξήχθηκαν πειραματικές δοκιμές με τη χρήση των incubator chambers, ώστε να γίνει αναπαράσταση διαρροής πετρελαίου και να σχολιαστεί η φυσική διαλυτότητα του πετρελαίου. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο Baffle Flask Test, προσδιορίστηκε η μέγιστη ποσότητα διαλυμένου πετρελαίου σε ατμοσφαιρική πίεση συναρτήσει του χρόνου ανάδευσης. Τέλος, διεξήχθη πείραμα βιοαποδόμησης στον αντιδραστήρα υψηλής πίεσης, με προσθήκη μικροοργανισμών, θρεπτικών συστατικών και διασκορπιστικής ουσίας Corexit9500A υπό πίεση 100bars.