Παρουσίαση Μεταπτυχιακής διατριβής του κου Αλέξανδρου Κοντογιάννη

"Αξιολόγηση βιο-τασιενεργών ουσιών με την μέθοδο Baffled Flask Test"

με θέμα Αξιολόγηση βιο-τασιενεργών ουσιών με την μέθοδο Baffled Flask Test

Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, Ώρα: 11:00 Αίθουσα: Κ2.Α1

Εξεταστική Επιτροπή

  • Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης (Επιβλέπων)
  • Καθηγητής Νικόλαος Πασαδάκης
  • Δρ. Ελευθερία Αντωνίου

Περίληψη:

Με την πάροδο των χρόνων αυξάνεται όλο και περισσότερο, η χρήση του πετρελαίου και των προϊόντων  του, αλλά και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν. Παρόλο που γίνεται προσπάθεια για εναλλακτικές πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο παραμένει η κυριότερη πηγή. Οι συνέπειες των πετρελαιοκηλίδων στο θαλάσσιο περιβάλλον ήταν και παραμένουν ανησυχητικές λόγω των σοβαρών και μακροχρόνιων συνεπειών τους. Πρόσφατο ακόμα είναι το περιστατικό του Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού, που μας υπενθύμισε πως πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και ετοιμότητα, καθώς ο κίνδυνος παραμένει. Η αποτελεσματικότητα των χημικών διασκορπιστών ως τρόπο αντιμετώπισής των πετρελαιοκηλίδων, είναι γνωστή. Παραμένουν όμως χημικής προέλευσης και αφού ολοκληρώσουν τον σκοπό τους, μπορούν να γίνουν τοξικοί προς τη θαλάσσια ζωή και το περιβάλλον που εφαρμόστηκαν. Οι βιοτασιενεργές ουσίες, δηλαδή βιολογικά παραγόμενοι διασκορπιστές, αποκτούν όλο και περισσότερη προσοχή. Μπορούν να λειτουργήσουν ως αντικαταστάτες των ήδη χρησιμοποιούμενων χημικών διασκορπιστών και είναι πολύ πιο φιλικοί προς το περιβάλλον που θα εφαρμοστούν. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά γίνεται βιβλιογραφική καταγραφή της συμπεριφοράς, εξέλιξης και των επιπτώσεων των πετρελαιοκηλίδων, καθώς και περίληψη των βασικών μηχανισμών εξυγίανσης τους. Κυρίως όμως αφορά την πειραματική διεργασία Baffled Flask Test, που έχει ως σκοπό τον έλεγχο της αποδοτικότητας συγκεκριμένων βιοτασιενεργών ουσιών, στην αφαίρεση πετρελαιοκηλίδων. Συγκεκριμένα γίνεται ο έλεγχος δύο ειδών πετρελαίου του Weathered Crude και IFO 180, ενώ τα βιοτασιενεργά που εξετάζονται είναι τα New Cherry, Oil Be Gone, BB 1000, Experimental Dispersant και New Dispersant καθώς και το χημικό τασιενεργό Marichem, που είναι μη τοξικό προς το θαλάσσιο περιβάλλον.