Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Σιάτου Αλεξάνδρας

"Ενεργειακή Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων στην Ελλάδα"

με θέμα Ενεργειακή Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Υγρών Αστικών Αποβλήτων στην Ελλάδα

Τρίτη 8 Μαΐου 2018, Ώρα:13:00 Αίθουσα: Κ3. Α.17

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Γκίκας(επιβλέπων)
  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος
  • Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας
  • Αναπληρωματικό Μέλος:  Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης

Περίληψη:

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθεί η ενεργειακή κατανομή (%) στα σταδία και στις διεργασίες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην Ελλάδα και να εκτιμηθεί η καταναλισκόμενη ενέργεια ανά όγκο εισερχόμενων λυμάτων (kWh/m3) των εγκαταστάσεων. Το κύριο αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης ΕΕΛ που λειτουργούν σε πόλεις της Ελλάδος με εξυπηρετούμενο ισοδύναμο πληθυσμό (ιπ) έως 56.000 ισοδύναμους κατοίκους (ικ) και εισερχόμενη παροχή έως 37.000 m3/d.

Αρχικά, επιχειρήθηκε μια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τα στάδια και τις διεργασίες επεξεργασίας που συναντώνται συνήθως σε μια ΕΕΛ, τις ενεργειακές ανάγκες των ΕΕΛ παγκοσμίως, καθώς και τη μεθοδολογία η οποία εφαρμόστηκε στην εργασία. Στη συνέχεια, με χρήση ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία λειτουργίας, ενεργειακής κατανάλωσης και ενεργειακού κόστους από είκοσι δύο (22) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Ελλάδος. Έπειτα, έγινε επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων αυτών, ώστε τελικά να σχηματιστεί μια εικόνα σχετικά με την ποσοστιαία ενεργειακή κατανομή (%) στα στάδια επεξεργασίας λυμάτων και παραγόμενης ιλύος, καθώς και την καταναλισκόμενη ενέργεια ανά κυβικό μέτρο εισερχόμενων λυμάτων (kWh/m3) των υπό εξέταση ΕΕΛ.

Σε γενικές γραμμές, από την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων, προκύπτει ότι o μέσος όρος της ενεργειακής κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο είναι 0,862 ± 0,370 kWh/m3, ενώ αναμένεται το 68,0% των μετρήσεων να βρίσκονται μεταξύ 0,312 και 1,359 kWh/m3. H κατανάλωση στη βιολογική βαθμίδα, βάσει των δεδομένων λειτουργίας, είναι 84,6% επί της συνολικής κατανάλωσης και το ποσοστό που αντιστοιχεί στο σύστημα αερισμού είναι 77,0% επί της συνολικής απαιτούμενης ενέργειας, το οποίο ποσοστό βρίσκεται στο ανώτερο αναμενόμενο όριο.

Abstract:

he purpose of this diploma thesis is to investigate the energy distribution (%) in the stages and processes of the wastewater treatment plants (WWTPs) and to estimate the energy consumption per cubic meter of incoming wastewater (kWh/m3) of the WWTPs in Greece. The main scope of this study is the comparative evaluation of the energy consumption of 22 WWTPs in Greece with operational capacity within the range of 200 pe and 56.000 pe and incoming wastewater flow rate of 200 m3 up to 37,000 m3.

The thesis starts with an extensive literature review on the stages and the processes commonly encountered in the WWTPs, the energy needs of WWTPs worldwide and the methodology applied to this study. Following that, data regarding operation, energy consumption and energy costs were collected with a questionnaire from 22 WWTPs located throughout Greece. Thereafter, those data were processed and analyzed to give an overview of the energy distribution (%) in the sewage and sludge treatment stages, as well as the energy consumption per cubic meter of incoming wastewater (kWh/m3) of the examined WWTPs.

Analysis of the collected data indicated that a) the average of energy consumption per cubic meter is 0,862 ± 0,370 kWh/m3, while the 68,0% of the measurements are expected to be found between 0.312 and 1.359 kWh/m3 and b) the energy consumption in secondary treatment is 84.6% of total energy consumption and the percentage corresponding to the aeration tank is 77.0% of the total required energy.