Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Δημητρίου Παναγιώτη

"Φωτοχημική διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας Φλουκοναζόλης σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η202 και S2O8-2"

με θέμα Φωτοχημική διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας Φλουκοναζόλης  σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Η202 και  S2O8-2

Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, Ώρα:12:00 Αίθουσα: Κ2.Α.3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρος Καθηγητής Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Γιδαράκος Ευάγγελος
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Δρ. Τυροβολά Κωνσταντίνα - ΕΔΙΠ

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη φωτολυτική διάσπαση της ουσίας φλουκοναζόλης σε υδατικά διαλύματα υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας με μήκος κύματος 254 nm (UV-C ακτινοβολία), απουσία και παρουσία των χημικών οξειδωτικών αντιδραστηρίων υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) και υπερθειικού ανιόντος (S2O82−).

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου (batch reactor), εργαστηριακής κλίμακας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20-25 °C) και το διάλυμα βρισκόταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Δείγματα λήφθηκαν για τον προσδιορισμό της υπολειμματικής συγκέντρωσης της ουσίας μας, καθώς και του ολικού οργανικού άνθρακα των διαλυμάτων.

Από το σύνολο των πειραμάτων άμεσης φωτόλυσης που πραγματοποιήθηκαν έγινε φανερό ότι η ουσία μας διασπάται πλήρως υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας σε διάστημα 2-3 ωρών. Εν τούτοις, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα των διαλυμάτων παρέμενε πρακτικά σταθερή μετά από παρατεταμένη ακτινοβόληση.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον πειράματα ακτινοβόλησης παρουσία των οξειδωτικών αντιδραστηρίων H2O2, και ιόντων, S2O82−. Διαπιστώθηκε ότι, η φωτοχημική διάσπαση της υπό μελέτη ουσίας κατά την έμμεση φωτόλυσή της παρουσία των παραπάνω οξειδωτικών αντιδραστηρίων ήταν περισσότερο αποτελεσματική, σε σύγκριση με την άμεση φωτόλυση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατά την διεργασία της έμμεσης φωτόλυσης παρουσία H2O2 και S2O82− επήλθε αύξηση του ποσοστού ανοργανοποίησης της φλουκοναζόλης.  Ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις δεν επετεύχθη πλήρης ανοργανοποίηση.

Abstract:

Τhe bachelor’s thesis which is presented here informs us about the photolytic dissolution of the substance named Fluconazole in aqueous solutions under the influence of ultraviolet radiation. Τhe presented wavelength is 254 nm (UV-C radiation) in the absence and presence of the chemical oxidizing agents hydrogen peroxide (H2O2) and persulfate anion (S2O82). The experiments were carried out in a batch reactor, laboratory scale at ambient temperature (20-25 ° C) and the solution was in contact with atmospheric air. Samples were taken to determine the residual concentration of our substance as well as the total organic carbon of the solutions. From all the direct photolysis experiments performed, it became clear that our substance completely degrades under the influence of ultraviolet radiation within 2-3 hours.

However, it was found that the total organic carbon concentration of the solutions remained practically stable after prolonged radiation. Finally, further irradiation experiments were carried out in the presence of the oxidizing reagents H2O2, and ions, S2O82. It was found that the photochemical decomposition of the studied substance in its indirect photolysis in the presence of the above oxidizing reagents was more effective compared to direct photolysis. In addition, it was found that during the indirect photolysis process in the presence of H2O2 and S2O82, an increase in the level of mineralization of fluconazole occurred. However, in all cases, complete mineralization was not achieved.