Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Λάμπρου Χρυσούλας

"Η συμβολή του AutoCAD στην επιστήμη του μηχανικού περιβάλλοντος"

με θέμαΗ συμβολή του AutoCADστην επιστήμη του μηχανικού περιβάλλοντος

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, Ώρα:12:30 Αίθουσα: Κ2.Α.3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Επίκουρη Καθηγήτρια Ανδρονίκη Τσουχλαράκη (επιβλέπουσα)
  • Καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος
  • Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς
  • Αναπληρωματικό Μέλος: -

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι μία προσπάθεια να αναλυθεί εκτενέστερα η λειτουργία του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD. Ο λόγος για την ανάλυση του προαναφερθέντος λογισμικού είναι διότι πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο πού κάθε μηχανικός πρέπει να γνωρίζει να χειρίζεται ώστε να μπορεί να φέρνει εις πέρας περίπλοκες σχεδιαστικές εφαρμογές που αφορούν το περιβάλλον, να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες του χώρου και να αξιολογεί περιβαλλοντικά σχεδία. Η αξιοποίηση των δεδομένων σχεδιασμού σε ψηφιακή μορφή καθιστά τη συνεργασία και την επικοινωνία των μηχανικών πολύ απλούστερη. Σε ένα κόσμο όπου ο εννοιολογικός σχεδιασμός, η μηχανική και η κατασκευή γίνονται συχνά σε διαφορετικά μέρη ,επιχειρήσεις και γραφεία, το AutoCAD επιτρέπει στους μηχανικούς να επικοινωνούν εύκολα και γρήγορα. Το λογισμικό έχει τεράστιες δυνατότητες και ανταποκρίνεται σε όλους τους τομείς της μηχανικής. Φυσικά λοιπόν , η χρήση του στον τομέα της περιβαλλοντικής μηχανικής έχει εξέχουσα σημασία. Παρατηρούμε ότι διατρέχει καθοριστικό ρόλο σε πάρα πολλές περιβαλλοντικές εφαρμογές, συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασμού τους και της μετέπειτα παρακολούθησης και πορείας τους. Εκτός από αυτές τις εφαρμογές, το AutoCAD χρησιμοποιείται και για την υλοποίηση σχεδίων πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως η εφαρμογή που έλαβε χώρα στη παρούσα εργασία και αφορά την τοπογραφική απεικόνιση του εθνικού Σταδίου Χανίων με χρήση GPS χειρός και περεταίρω σχεδίαση το AutoCAD. Η εφαρμογή αυτή είχε ως απώτερο σκοπό την εξοικείωση με το πρόγραμμα και την βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων του.

Abstract:

This thesis is an attempt to analyze as far as possible the operation of the AutoCAD design software. The reason for analyzing the above mentioned software is because it is an important tool that every engineer must know to handle in order to be able to carry out complicated environmental applications, working with others scientists, and evaluating environmental designs. The evaluate of different design data in digital form makes engineering collaboration and communication much simpler. In a world where conceptual design, engineering and construction are often done in different places, businesses and offices, AutoCAD allows engineers to communicate easily and quickly. The software has great abilities and responsiveness to all areas of engineering. Of course, the use in the field of environmental engineering is of paramount importance. We see that it plays a key role in many environmental applications, helping to improve their designs. In addition to these applications, AutoCAD used also for cultural projects, like the project of topographical depiction of the National Stadium of Chania using GPS. The purpose of this project was to familiarize us to the program with a deeper understanding of its abilities.