Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Γασπαράκη Κωνσταντίνου

"Τεχνοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας των κεντρικών αντλιοστασίων πόσιμου νερού και λυμάτων του Δήμου Ρεθύμνου"

με θέμα Τεχνοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας των κεντρικών αντλιοστασίων πόσιμου νερού και λυμάτων του Δήμου Ρεθύμνου

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2018, Ώρα:12:00-14:00, Αίθουσα: Κ2.Α3

Εξεταστική Επιτροπή

  • Αναπλ. Καθηγητής Πέτρος Γκίκας (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος (επιβλέπων)
  • Καθηγητής Βασίλειος Μουστάκης
  • Αναπληρωματικό Μέλος: Αριστομένης Αντωνιάδης

Περίληψη:

Στην παρούσα Διπλωματική εργασία εξετάζεται από τεχνο-οικονομικής άποψης η δυνατότητα εξοικονόμησης της καταναλισκώμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα κύρια αντλιοστάσια Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ του Δήμου Ρεθύμνης καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας (29%) στο Δήμο προέρχεται από τα αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αρχικά αναφέρονται κάποιες βασικές έννοιες για τη λειτουργία των αντλιοστασίων και τους βασικούς τύπους αντλιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται. Έπειτα πραγματοποιήθηκε η καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου Ρεθύμνης χρησιμοποιώντας στοιχεία από τιμολόγια κατανάλωσης ενέργειας της ΔΕΗ, καθώς και στοιχεία από συναντήσεις με φορείς και επιμελητήρια καθώς και στατιστικά στοιχεία ώστε να δούμε πόση είναι η κατανάλωση ενέργειας στο δημόσιο τομέα (σχολεία, γήπεδα, αντλιοστάσια, δημόσιος φωτισμός)  που καταναλώνεται στο Δήμο Ρεθύμνης. Ενώ διατίθενται γενικά στοιχεία για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορους τομείς (ύδρευση, φωτισμός, κλπ.) σε Δήμους ανά την Ελλάδα.

Γίνεται περιγραφή των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης για τον Δήμο Ρεθύμνης καθώς και η περιγραφή των  αντλιοστασίων ύδρευσης (Πλατανές) και αποχέτευσης (Αγία Φωτεινή). Με την κατανόηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και την κατανόηση της λειτουργίας των αντλιοστασίων (Α/Σ) ύδρευσης-αποχέτευσης, μπορούμε να προβούμε σε εναλλακτικά σενάρια για τον τρόπο εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα κριτήρια για την επιλογή των δράσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της κατανάλωσης,  είναι  η ενεργειακή αποδοτικότητα και η οικονομική τους βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που πρέκυψαν από την παρούσα διπλωματική εργασία, προκύπτει ότι ο βέλτιστος τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη λειτουργία του αντλιοστασίου γίνεται με την αντικατάσταση των παλαιών αντλιών εν συγκρίση με την εφαρμογή του ρυθμιστή συχνότητας στις παλαιές αντλίες. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με κριτήρια ως προς την εξοικονόμηση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και της μείωσης των αναμενόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (αποτύπωμα CO2). Από την εξέταση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η αντικατάσταση και των τριών αντλιών του Α/Σ του Πλατανέ, καθώς και την αντικατάσταση της αντλίας του φρέατος προκύπτει εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 63% ή 1.101 τόνων CO2 ετησίως

Η αντίστοιχη εξοικονόμηση ηλ. Ενέργειας για την περίπτωση του αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων είναι της τάξης του 26% ή ισοδύναμη μείωση 400 τόνων CO2.

Abstract:

In this Diploma thesis we apply a techno-economic analysis in order to examine the possibility for pumpig cost reduction in the pumping stations of the city of Rethymno in Crete, Greece, as it was fount that the cost of the operational water and wastewater pumping stations constitutes approximately the 29% of total electricity expenditures of the city.

First, we describe the general characteristics of pumping station. The types of pumps and the way of their syndesmology (in parallel or in a row syndesmology) are also described. Afterthat, Electricity cost and pumping stations operating data were provided by PPC for the estimation of the total electricity energy consumed by the stations. Similar data from other Municipalities in Greece they also were provided.

The public water distribution and drainage networks are described as well as the main pumping stasions in Platane and Agia Photini areas. By this description we can have an overview of the water and drainage distribution network. During the electricity data analaysis the cost of water (or wastewater) pumped was evaluated and the pumping alternatives for the old pumps substitution were examined.

The decision criteria for the electricity cost reductionwere both the podibility to cover the energy needs (1st criterion) in an economically effective way (2ond criterion). According to the techno-economic analysis we found that if we substitute the very old pumps that are in operation for more than thirty years, we can manage the operational cost for water pumping about 63% or to reduse the annual CO2 emissions by 1,100 tons. In case of wastewater pumping station the substitution of old pumps leads to a reduction of operationalelectricity cost to 26% or reduction of CO2 emmisions at about 400 tons CO2/ year.