To Πολυτεχνείο Κρήτης με επικεφαλής την Καθηγήτρια και Κοσμήτορα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Δρ Διονυσία Κολοκοτσά συμμετέχει σε νέο έργο Horizon 2020!

Το έργο PROBONO με τίτλο “The Integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings in connected sustainable green neighbourhoods” επελέγη μεταξύ 115 ερευνητικών προτάσεων  για την πρόσκληση LC-GD-4-1-2020: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal.

Η φιλοδοξία για βιώσιμα και πράσινα κτίρια σε ολόκληρη την Ευρώπη συναντά ακόμα και σήμερα μια σειρά από εμπόδια που οφείλονται στο υψηλό αρχικό κόστος κατασκευής, στην αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων, σε κοινωνικά προβλήματα μη αποδοχής,  και σε έλλειψη πληροφόρησης, εμπειριών και κινήτρων.

Ως απάντηση στις προκλήσεις που σχετίζονται με τις εξελίξεις στον κτιριακό τομέα, το έργο PROBONO οραματίζεται την ευρωπαϊκή κατασκευαστική βιομηχανία να συνεργάζεται αρμονικά με την ευρύτερη κοινότητα των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο με επίκεντρο τις ανάγκες του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, οι δημόσιες αρχές, φορείς και πολίτες συνεργάζονται αρμονικά με σκοπό τη δημιουργία επεκτάσιμων, περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμων, ενεργειακά θετικών και μηδενικού άνθρακα πράσινων κτιρίων και γειτονιών.

Φιλοδοξία του έργου είναι η παροχή επαληθεύσιμων λύσεων για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία νέων ή/και ενεργειακά αναβαθμισμένων κτιρίων μηδενικών εκπομπών ρύπων με θετικό ενεργειακό ισοζύγιο και της ανάπτυξης βιώσιμων πράσινων γειτονιών. Οι προτεινόμενες λύσεις θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε έξι περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα λειτουργούν ζωντανά εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου PROBONO.

Τα ζωντανά εργαστήρια θα συνδεθούν με τον επιχειρηματικό και τον δημοτικό πράσινο σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, τα έξι ζωντανά εργαστήρια περιλαμβάνουν δύο πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας στη Μαδρίτη και στο Δουβλίνο καθώς  και τέσσερα ζωντανά εργαστήρια με συμμετοχή επιχειρήσεων/ιδιοκτητών που προωθούν τα πράσινα κτίρια και την ενεργειακή πράσινη  μετάβαση των γειτονιών στο Πόρτο, στις Βρυξέλλες, στο Άαρχους και στην Πράγα.

Για την επίτευξη των στόχων του, το PROBONO στοχεύει στην επιτάχυνση των  διαδικασιών, στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην αντιμετώπιση των εμποδίων με τους παρακάτω άξονες:

• Δημιουργία και υποστήριξη τοπικού και εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού.

• Κοινωνική ενσωμάτωση φορέων και υποστήριξη της καινοτομίας.

• Προώθηση και υλοποίηση έργων πράσινης ενέργειας.

• Κατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και γειτονιών.

• Ψηφιοποίηση και αξιοποίηση δεδομένων για την προώθηση παρεμβάσεων που βελτιστοποιούν την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Αξιοποιώντας με ολοκληρωμένο τρόπο τα παραπάνω σε 6 υψηλού αντίκτυπου, μεγάλης κλίμακας ζωντανά εργαστήρια ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, το PROBONO θα αναδείξει μια μεθοδολογία εφαρμογής  τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας για τις πράσινες γειτονιές.

Υιοθετώντας μια συστημική προσέγγιση στις υποδομές των κτιρίων και μια νέα οπτική στο ρόλο των ανθρώπων και τη βιωσιμότητα, το έργο θα εκμεταλλευτεί πλήρως την ψηφιοποίηση και τις έξυπνες τεχνολογίες προς όφελος της κοινωνίας. Για την υιοθέτηση των προτεινόμενων λύσεων σε ευρεία κλίμακα και τη δημιουργία προτύπων, το PROBONO δημιουργεί  τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής, δράσεις προτυποποίησης και αξιόπιστες επιχειρηματικές στρατηγικές και στρατηγικές υλοποίησης.

To Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την επίβλεψη της ανάπτυξης ψηφιακών διδύμων (digital twins) και καινοτομιών που αφορούν την κατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, την αξιοποίηση γραφημάτων γνώσης (knowledge graphs) για την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων και πληροφοριών καθώς και την ανάπτυξη μοντέλων πρακτόρων (agent based modelling) με στόχο την εκπόνηση σύνθετων ερευνητικών δράσεων στα ζωντανά εργαστήρια. Επιστημονικά υπεύθυνη για το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι η Καθηγήτρια και Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Δρ Διονυσία Κολοκοτσά, η οποία είναι επικεφαλής τουΕργαστηρίου Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δομημένο Περιβάλλον (EMBER), με μακρά συνεισφορά μέσω έργων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε έξυπνα κτίρια, έξυπνες κοινότητες, έξυπνα δίκτυα και ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  (ΑΠΕ).

Στο έργο συμμετέχουν 47 εταίροι από 15 διαφορετικές χώρες και έχει διάρκεια 5 έτη (2022-2026). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε €25.252.011 ευρώ και θα λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 20.158.449 ευρώ.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101037075.

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που εκτίθενται στο παρόν Δελτίο Τύπου είναι εκείνες του συντάκτη ή των συντακτών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που