Το εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος ως Πάροχος Κατάρτισης στο Voucher για 80.000 ανέργους στο πλαίσιο του ΕΛΛΑΔΑ 2.0 – NextGenerationEU

Το πρόγραμμα κατάρτισης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος"Η Κυκλική Οικονομία στην Εκπαίδευση" σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στο Voucher για 80.000 ανέργους που παρέχει επίδομα έως 1000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Το πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΕΛΛΑΔΑ 2.0 πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στη σελίδα του προγράμματος μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το περιεχόμενο και τους στόχους αυτού, καθώς και τις διδακτικές ενότητες. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 90 ωρών και η υλοποίησή θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκατάρτιση) τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη.

Στόχος του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της επιδοτούμενης κατάρτισης και θα απευθύνονται ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών.

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Εκδηλώστε ενδιαφέρον  στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πολυτεχνείου Κρήτης για να πραγματοποιήσετε την κατάρτιση και για να σας καθοδηγήσουμε σε ότι αφορά την αίτησή σας στο πρόγραμμα του Voucher.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Β’ φάση της δράσης μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/katartise-kai-ekpaideutiko-periekhomeno/ eggraphe-sto-metroo-opheloumenon-katartises-meso-ton-k-e-di-bi-m-ton-e-i-kaiton-adeiodotemenon-k-d-b-m 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις διευθύνσεις: ΔΥΠΑ 

Ιστοσελίδα Επιταγής Κατάρτισης – voucher.gov