Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργου Διδασκαλίας (Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2021-22)

Η Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, λαμβάνοντας υπόψη την 541η /24-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου, προτίθεται να αναθέσει σε Ακαδημαϊκό Υπότροφο Διδακτικό Έργο (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), κατά το Χειμερινό Εξάμηνο
του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, για κάλυψη των διδακτικών αναγκών στο μάθημα:

ΜΑΘ203 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (3ο εξάμηνο)

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα και ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία, τα οποία να έχουν άμεση σχέση με το μάθημα που αιτούνται να προσληφθούν για να διδάξουν.

Πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος μπορούν να βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.chenveng.tuc.gr).
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν (με εισήγηση της ορισθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης) από τη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής, με βάση τις πιστώσεις που διατίθενται και τις ανάγκες της Σχολής για το Xειμερινό Εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2021 τη συνημμένη αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-enveng<στο>isc.tuc.gr & secretariat<στο>enveng.tuc.gr

Η Κοσμήτορας
της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία