Προκήρυξη ERASMUS+: Κινητικότητα για Σπουδές που αφορούν το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν το εαρινό εξάμηνο των σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε ευρωπαϊκό συνεργαζόμενο Ίδρυμα, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και μόνο την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus<στο>tuc.gr έως και την Τετάρτη 5/10/2022.  

Η υποβολή αίτησης επιτρέπεται να γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί από το πρώτο έτος σπουδών και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακόμα και φοιτητές, οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί στο παρελθόν μέσω του ίδιου προγράμματος είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει 24 μήνες κινητικότητας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών, 12 μήνες κινητικότητες στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, και 12 μήνες στον διδακτορικό κύκλο σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της προβλεπόμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη μετακινηθεί ή θα μετακινηθούν με μηδενική επιχορήγηση, καθώς η περίοδος κινητικότητας με μηδενική επιχορήγηση αθροίζεται στο συνολικό επιτρεπτό όριο.  

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας είναι: 

1. Είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, πλήρους ή μερικής φοίτησης, εγγεγραμμένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή σε δι-ιδρυματικό πρόγραμμα σπουδών που έχει συνιδρυθεί και συνδιοργανωθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο απονέμει κοινό τίτλο σπουδών από τα συμμετέχοντα Ιδρύματα. 

2. Έχουν κατοχυρώσει, μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησής τους, το 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων ECTS των μαθημάτων που υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης. (Το κριτήριο αυτό ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς φοιτητές -εκτός από τους πρωτοετείς φοιτητές που βρίσκονται στο Α’ εξάμηνο- και όχι για τους μεταπτυχιακούς και υποψήφιους 
διδάκτορες).  

3. Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος της ξένης γλώσσας στην οποία θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο Ίδρυμα Υποδοχής. Για να εξακριβώσετε αν το πτυχίο ξένης γλώσσας που έχετε στην κατοχή σας αναγνωρίζεται, παρακαλώ ελέγξτε τον πιο πρόσφατο κατάλογο του ΑΣΕΠ εδώ.  

4. Για την πραγματοποίηση μέρους της διπλωματικής εργασίας προπτυχιακών φοιτητών σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται α) η σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, η οποία αποδεικνύεται με την επιστολή που χορηγείται στον φοιτητή για να την υποβάλει με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά β) το θέμα της διπλωματικής εργασίας να έχει ήδη εγκριθεί από τη Γ.Σ. της Σχολής του αιτούντος φοιτητή

5. Για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών στο πρόγραμμα κινητικότητας, απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που έχει οριστεί ως επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής του/της. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί επιβλέπων, τότε απαιτείται η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Προγράμματος.  

Β. Δικαιολογητικά Υποβολής  

1. Αίτηση Συμμετοχής για σπουδές (επισυνάπτεται)  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 2η και την 3η σελίδα της αίτησης, όπου οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν τα κίνητρα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές καθώς και τα μαθήματα, τα οποία μπορούν να αντιστοιχίσουν ανάμεσα στην Σχολή τους και στο Τμήμα του εξωτερικού, στο οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. Σε αυτό το στάδιο δεν χρειάζεται η έγκριση του Ακαδημαϊκού Υπεύθυνου Erasmus ή των Καθηγητών της οικείας Σχολής του φοιτητή.

Ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενο Ιδρύματα/Τμήματα του εξωτερικού ανά Σχολή μπορεί να αναζητηθεί εδώ: https://www.tuc.gr/index.php?id=5124 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κάποιες από τις συμφωνίες ενδέχεται να μην έχουν ανανεωθεί επίσημα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα κληθείτε να αλλάξετε ίδρυμα υποδοχής. 

2. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, το οποίο θα αποδεικνύει την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής / η φοιτήτρια και επιπέδου που να ικανοποιεί τα κριτήρια της Διμερούς Συμφωνίας που έχει συναφθεί με το Ίδρυμα Υποδοχής του εξωτερικού.

Στην ιστοσελίδα https://www.tuc.gr/1279.html μπορείτε να ελέγξετε αν το πιστοποιητικό ξένης γλώσσας που έχετε στην κατοχή σας είναι αναγνωρισμένο.

Το πιστοποιητικό υποβάλλεται ως σαρωμένο αντίγραφο σε αρχείο pdf, χωρίς να απαιτείται μετάφραση ή επικύρωσή του. 

3. Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα (επισυνάπτεται πρότυπο) που να συμπεριλαμβάνει τα κίνητρα συμμετοχής, σύμφωνα με τα πρότυπα Europass και μόνο. Δείτε και εδώ: https://europa.eu/europass/el 
Καθώς για την αξιολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων τα κριτήρια είναι ποιοτικά, συνιστάται στο Βιογραφικό Σημείωμα να συμπεριλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή/και επαγγελματική εμπειρία. 

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας (ισχύει μόνο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές). Η αίτηση για πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας υποβάλλεται από τους φοιτητές μέσω του portal των φοιτητών στο φοιτητολόγιο (https://students.tuc.gr/). Η διαδρομή είναι από την επιλογή Εξυπηρέτηση, Αιτήσεις, Αιτήσεις Πιστοποιητικών. Από την ίδια διαδρομή γίνεται η παραλαβή της Αναλυτικής βαθμολογίας μετά την έγκριση της αίτησης. 

5. Η σύμφωνη έγγραφη γνώμη του μέλους ΔΕΠ που έχει οριστεί ως επιβλέπων/ουσα της διπλωματικής εργασίας, μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής του/της φοιτητή/τριας (μόνο σε περίπτωση πραγματοποίησης μέρους της διπλωματικής εργασίας ή μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής) (επισυνάπτεται). 

6. Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι συμμετέχοντες που ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες, οι οποίοι όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα https://www.tuc.gr/index.php?id=16317 (Call 2021) δικαιούνται πρόσθετης χρηματοδότησης και σύμφωνα με τον κανονισμό αξιολόγησης και επιπλέον μοριοδότηση στο επίπεδο της αίτησης, υποχρεούνται στην ταυτόχρονη υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ελλιπούς υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, ο συμμετέχων θα απωλέσει την επιπλέον μοριοδότηση ως άτομο με λιγότερες ευκαιρίες κατά την αξιολόγηση της αίτησής του αλλά θα λάβει την πρόσθετη επιχορήγηση, όταν υποβάλλει πλήρως τα δικαιολογητικά πριν τηνυλοποίηση της κινητικότητας. 

Προσοχή!! 

  • Τα δικαιολογητικά δεν επιτρέπεται να αποστέλλονται σταδιακά. 

  • Δεν γίνονται δεκτά printscreens ή φωτογραφημένα έγγραφα μέσω κινητής συσκευής.  

  • Αιτήσεις ημιτελείς, εκπρόθεσμες και μη συνοδευόμενες από τα παραπάνω δικαιολογητικά θα απορρίπτονται. 

Γ. Αξιολόγηση 

Μετά τον απαραίτητο έλεγχο για την πληρότητα, την εγκυρότητα και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων, οι αιτήσεις αποστέλλονται στους αντίστοιχους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Erasmus. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι προβαίνουν στην αξιολόγηση των φοιτητών σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Συμμετοχής Αξιολόγησης και Επιλογής φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ . 

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σε προσωπικό επίπεδο (μέσω της αποστολής e-mail) και ο κατάλογος επιλεγέντων και επιλαχόντων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Erasmus (μενού Νέα https://www.tuc.gr/4731.html). 

Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν επιλέγονται ή είναι επιλαχόντες χωρίς προοπτική μετακίνησης, έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν για σπουδές στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με μηδενική επιχορήγηση, αναλαμβάνοντας δηλαδή οι ίδιοι τα έξοδα της διαμονής τους. 

Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί ήδη στο παρελθόν βρίσκονται σε χαμηλή προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων συμφοιτητών τους οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα. 

Πληροφορίες: 

Έλενα Παπαδογεωργάκη – erasmus@isc.tuc.gr 2821037470