Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής της κας Ραφαήλα – Νίκολα Μουργελά

με θέμα: «Επίδραση βιοεξανθρακώματος λυματολάσπης στην καλλιέργεια τομάτας (Solanum lycopersicum L.) σε ρυπασμένο με μέταλλα έδαφος»

 

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, Ώρα: 17:00 Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

tuc-gr.zoom.us/j/96227337167

Meeting ID: 962 2733 7167

Password: 210044

 

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής της κας Ραφαήλα – Νίκολα Μουργελά

με θέμα:   «Επίδραση βιοεξανθρακώματος λυματολάσπης στην καλλιέργεια τομάτας (Solanum lycopersicum L.) σε ρυπασμένο με μέταλλα έδαφος»

 

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, Ώρα: 17:00 Αίθουσα:  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

https://tuc-gr.zoom.us/j/96227337167?pwd=RnNHYmNIVFJhYUFMRmNjQ3lFdk1Xdz09

Meeting ID: 962 2733 7167

Password: 210044

 

Εξεταστική Επιτροπή

 

  1. Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος (Επιβλέπων)
  2. Επ. Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης
  3. Αναπ. Καθηγητής Πέτρος Γκίκας

 

Περίληψη:

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διερευνήθηκε η επίδραση βιοεξανθρακώματος σε ρυπασμένο έδαφος. Το βιοεξανθράκωμα προήλθε από την πυρόλυση ιλύος (λυματολάσπης) από Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση του βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια τομάτας (Solanum lycopersicum L.) και σε έδαφος χωρίς παρεμβάσεις από τα φυτά. Το έδαφος ρυπάνθηκε με υδατικά διαλύματα Pb(II), Ni(II) και Zn(II). Όσον αφορά στο βιοεξανθράκωμα, αυτό παράχθηκε στους 400°C με πυρόλυση της βιομάζας και χαρακτηρίσθηκε ως προς τις φυσικοχημικές του ιδιότητες. Αντίστοιχος χαρακτηρισμός ως προς τις φυσικοχημικές ιδιότητες πραγματοποιήθηκε και στο έδαφος που χρησιμοποιήθηκε.

Η εγκατάσταση του πειράματος πραγματοποιήθηκε στο δικτυοκήπιο του Πάρκου Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ακρωτηρίου Χανίων. Η καλλιέργεια της τομάτας πραγματοποιήθηκε σε γλάστρες με χρονικό διάστημα 2 μηνών. Ταυτόχρονα, τοποθετήθηκαν γλάστρες χωρίς φυτά για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι μεταχειρίσεις ήταν τέσσερεις, δηλαδή γλάστρες με έδαφος μη ρυπασμένο (μάρτυρες), γλάστρες με έδαφος ρυπασμένο με μέταλλα, γλάστρες με μη ρυπασμένο έδαφος εμπλουτισμένο με βιοεξανθράκωμα και γλάστρες με έδαφος ρυπασμένο με μέταλλα και εμπλουτισμένο με βιοεξανθράκωμα.

Η επίδραση του βιοεξανθρακώματος στην καλλιέργεια παρακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια των 2 μηνών τόσο ως προς την ανάπτυξη των φυτών, όσο και με αναλύσεις δειγμάτων εδαφικού διαλύματος από το εσωτερικό των γλαστρών. Μετά το πέρας των 2 μηνών πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις στους υπέργειους και υπόγειους φυτικούς ιστούς των δενδρυλλίων και αναλύσεις σε δείγματα εδάφους από όλες τις γλάστρες του πειράματος. Με αυτόν τον τρόπο, διαπιστώθηκε το κατά πόσο εμπόδισε το βιοεξανθράκωμα την κινητικότητα των μετάλλων από το εδαφικό διάλυμα στο φυτό. 

Όσον αφορά στις γλάστρες χωρίς φυτά, πραγματοποιήθηκαν μόνο αναλύσεις δειγμάτων εδαφικού διαλύματος κατά τη διάρκεια του πειράματος, ενώ μετά το πέρας των 2 μηνών, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε δείγματα εδάφους από όλες τις γλάστρες του πειράματος. Έτσι, διερευνήθηκε το κατά πόσο παρεμποδίστηκε η έκπλυση των μετάλλων από το έδαφος λόγω του βιοεξανθρακώματος. 

Μετά το πέρας των πειραμάτων που έλαβαν χώρο στο δικτυοκήπιο πραγματοποιήθηκαν πειράματα φυτοτοξικότητας σε δείγματα εδάφους προερχόμενα από τις γλάστρες χωρίς φυτά με σκοπό τη μελέτη του βαθμού μείωσης της τοξικότητας του δείγματος εδάφους λόγω της προσθήκης βιοεξανθρακώματος.

Με βάση τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό των υλικών και τα αποτελέσματα όλων των πειραμάτων και δοκιμών που έλαβαν χώρα φαίνεται ότι το βιοεξανθράκωμα βραχυπρόθεσμα αυξάνει τη διαθεσιμότητα των ουσιών, μακροπρόθεσμα όμως  δεν επιτρέπει την ανεξέλεγκτη διαθεσιμότητα ουσιών, ιδιαίτερα των ρυπογόνων. Επομένως, η πυρόλυση της λυματολάσπης οδηγεί σε σημαντική μείωση της κινητικότητας και της βιοδιαθεσιμότητας των μετάλλων, οδηγώντας σε μικρό οικολογικό κίνδυνο σε σχέση με την εναπόθεση της ιλύος στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή βιοεξανθρακώματος στο έδαφος επιφέρει βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους και εξυγίανση από τοξικά μέταλλα λόγω της προσροφητικής του ικανότητας, της μεγάλης ειδικής επιφάνειας και των μηχανισμών σταθεροποίησης ανόργανων ουσιών που διαθέτει.