Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του κ. Μάριου Στεργίου

με θέμα: «Προσομοίωση της υπόγειας ροής στην περιοχή Τυμπακίου Κρήτης, με χρήση του μοντέλου FEFLOW»

 

Τρίτη 25 Μαΐου 2021, Ώρα: 14:00 Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

tuc-gr.zoom.us/j/82295600247

Meeting ID: 822 9560 0247

Password: 602495

 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του  κ. Μάριου Στεργίου

με θέμα:  «Προσομοίωση της υπόγειας ροής στην περιοχή Τυμπακίου Κρήτης, με χρήση του μοντέλου FEFLOW»

 

Τρίτη 25 Μαΐου  2021, Ώρα: 14:00 Αίθουσα:  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

https://tuc-gr.zoom.us/j/82295600247?pwd=TTAyK2hNZlVxai96TkhUa3VlYUZKdz09

                Meeting ID: 822 9560 0247

                Password: 602495

 

Εξεταστική Επιτροπή

1 Καθηγητής Καρατζάς Γεώργιος

2 Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος

3 Δρ. Τριχάκης Ιωάννης

 

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η προσομοίωση της υπόγειας ροής με τη χρήση του μοντέλου προσομοίωσης πεπερασμένων στοιχείων FEFLOW. Η προσομοίωση έγινε για την περιοχή του Τυμπακίου και πιο συγκεκριμένα για την κοιλάδα της Μεσσαράς. Η Μεσσαρά βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου και αποτελεί την μεγαλύτερη πεδιάδα της Κρήτης, όπου εκεί παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό οπωροκηπευτικών του νησιού. Με βάση τα παραπάνω η περιοχή αυτή έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, οι οποίες κυρίως καλύπτονται μέσω άντλησης από τους υπόγειους υδροφορείς.

Για να μπορέσει να γίνει σωστά η προσομοίωση των υπογείων υδάτων ήταν απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων που είχαμε πριν εισαχθούν στο FEFLOW. Για την επεξεργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν και άλλα προγράμματα με πιο σημαντικά το ArcGIS και το Microsoft Excel, όπου έγινε και μεγάλο μέρος της προεπεξεργασίας των δεδομένων. Στο ArcGIS έγινε κατά κύριο λόγο η επεξεργασία των χαρτών. Όμως χρησιμοποιήθηκε και για την εισαγωγή δεδομένων στο FEFLOW με την μορφή πινάκων. Στο Microsoft Excel έγινε η επεξεργασία των δεδομένων παρατήρησης αλλά και των προσομοιωμένων τιμών που εξήχθησαν από το FEFLOW. Τα αποτελέσματα και τα δεδομένα ήταν σε μορφή πινάκων και για αυτό επιλέχθηκε να γίνει η επεξεργασία τους στο Microsoft Excel. Στο FEFLOW εισήχθησαν 5 πηγάδια παρατήρησης με παρατηρημένες τιμές από το 2004 έως το 2020. Τα πηγάδια αυτά αποτελούν πηγάδια του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών). Έπειτα εισήχθησαν οι τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας για κάθε έναν από τους γεωλογικούς σχηματισμούς καθώς και το ακριβές υψόμετρο της περιοχής. Επίσης εισήχθησαν οι τιμές της βροχόπτωσης με βάση τους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής καθώς και τα πηγάδια άντλησης. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν και οι οριακές συνθήκες περιμετρικά της περιοχής μελέτης. Οι οριακές συνθήκες ήταν δύο ειδών, αυτές του σταθερού υδραυλικού ύψους και αυτές της παροχής. Από τις συνολικά τέσσερις οριακές συνθήκες, οι τρείς αφορούσαν συνθήκες παροχής ενώ η τέταρτη αφορούσε συνθήκη σταθερού υδραυλικού ύψους. Οι δύο κύριες συνθήκες παροχής, για την φόρτιση του υδροφορέα, τοποθετήθηκαν, η μία στο βόρειο τμήμα από όπου εισρέει το νερό που έρχεται από τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη, η άλλη στο νότιο όπου βρίσκεται ο ποταμός Γεροπόταμος. Η τρίτη η οποία αφορούσε την εκφόρτιση του, τοποθετήθηκε στο ανατολικό τμήμα ενώ η οριακή συνθήκη σταθερού υδραυλικού ύψους τοποθετήθηκε στην ακτογραμμή όπου και υπάρχει εκφόρτιση του υδροφορέα προς την θάλασσα.

Στην συνέχεια εξετάστηκαν πέντε σενάρια μεταβολής της παροχής των πηγαδιών άντλησης. Το κάθε σενάριο αφορούσε την μείωση της παροχής άντλησης κατά 10% επιπλέον από το προηγούμενο. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σενάριο αφορούσε την μείωση της άντλησης κατά 10%, το δεύτερο κατά 20%, το τρίτο κατά 30%, το τέταρτο κατά 40% και τέλος το πέμπτο κατά 50%. Η προσομοίωση των σεναρίων έγινε και αυτή με την χρήση του προγράμματος FEFLOW. Στα πέντε αυτά σενάρια δεν αλλάχθηκε κάποια άλλη παράμετρος εκτός από την παροχή άντλησης. Τα σενάρια αυτά επιλέχθηκαν ώστε να δούμε το μέγεθος της αύξησης του υδραυλικού ύψους του υδροφορέα, σε περίπτωση μείωσης του ρυθμού άντλησης διότι στην περιοχή έχει κατασκευαστεί ένα νέο φράγμα (φράγμα Φανερωμένης), το νερό από το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος των αρδευτικών αναγκών της περιοχής μελέτης.