Νέο ερευνητικό έργο STREAM για τη βιώσιμη διαχείριση ταμιευτήρων

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συντονίζει το έργο STREAM (SusSainable REservoir management in water-stressed Mediterranean περιοχές) με υπεύθυνο του έργου τον Δρ. Αριστείδη Κουτρούλη.

Το έργο STREAM είναι ένα διετές έργο που υποστηρίζεται από το  Prince Albert II of Monaco Foundation και υλοποιείται σε συνεργασία με το Politecnico di Milano, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Φαιστού και τους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων στη δυτική κοιλάδα της Μεσαράς.

Το STREAM εργάζεται με στόχο την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των υδάτινων πόρων συμβάλλοντας στη μετάβαση της διακυβέρνηση των υδάτων, συνδυάζοντας τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης διαχείρισης των υδροταμιευτήρων. Το έργο βασίζεται στην αρχή ότι η έρευνα ωθείται από τις προτεραιότητες  πολλών και διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό επιτρέπει την ουσιαστική συν-μάθηση και την ανάπτυξη ισχυρών, καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων για την επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε υδατοπενείς περιοχές. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη βιώσιμη εκμετάλλευση του νερού με:

(i) τη δημιουργία μιας προσέγγισης με επίκεντρο τον χρήστη, που θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στο επίπεδο της περιοχής μελέτης και θα εστιάζει ιδιαίτερα στις κοινωνικοοικονομικές πτυχές της διαχείρισης των υδάτων,

(ii) τη βελτίωση των υφιστάμενων πληροφοριών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς ασκούμενους για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων με ένα σύνολο καινοτόμων προσεγγίσεων και

(iii) τη διάδοση της εμπειρίας που αποκτήθηκε σε ευρύτερο κοινό με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση μεταβιβάσιμων λύσεων σε ένα ευρύτερο μεσογειακό πλαίσιο.

Περισσότερες πληροφορίες: https://streamflows.eu/