Νέα έκδοση: "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ : Διαχείριση | Επεξεργασία | Διάθεση"

Νέο βιβλίο με τίτλο "ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Διαχείριση | Επεξεργασία | Διάθεση"  κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης (Χανιά 2021) με συγγραφείς τους Ευάγγελο Γιδαράκο, Ομότιμο Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος και την Μαρία Αϊβαλιώτη, Διδάκτορα της ίδιας Σχολής.

Το βιβλίο επικεντρώνεται στα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑ), μια ιδιαίτερη και ευρεία κατηγορία αποβλήτων, η οποία χρήζει ειδικής διαχείρισης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της και των απειλών, που ενέχει για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εν γένει.  Αρχικά διευκρινίζει όρους και έννοιες, που συνδέονται με τα ΕΑ και απαντώνται ευρέως στη νομοθεσία, σε τεχνικά κείμενα και στη βιβλιογραφία.  Έπειτα, παρουσιάζει βασικές μεθόδους διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης ΕΑ, οι οποίες είτε χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές, είτε είναι καινοτόμες, πολλά υποσχόμενες και βρίσκονται ακόμη σε στάδιο αξιολόγησης. Εν συνεχεία, γίνεται εκτενής αναφορά σε βασικές έννοιες τοξικολογίας, δεδομένου ότι η τοξικότητα αποτελεί ίσως την πλέον συχνή και ιδιαίτερα μελετημένη ιδιότητα ΕΑ, που σχετίζεται άμεσα με την ανθρώπινη και όχι μόνο υγεία.  Τέλος, το τέταρτο και τελευταίο μέρος του βιβλίου εστιάζει σε επιλεγμένες κατηγορίες ΕΑ, οι οποίες είτε απαντώνται ευρέως, είτε εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και απαιτήσεις στη διαχείρισή τους.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ  Α  | ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Κεφάλαιο 1 | Επικίνδυνα Απόβλητα

ΜΕΡΟΣ  Β  |  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  Κεφάλαιο 2 | Διαχείριση

  Κεφάλαιο 3 | Φυσικοχημική Επεξεργασία

  Κεφάλαιο 4 | Βιολογική Επεξεργασία

  Κεφάλαιο 5 | Θερμική Επεξεργασία

  Κεφάλαιο 6 | Υγειονομική Ταφή – Τελική Διάθεση

ΜΕΡΟΣ  Γ  |  ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

  Κεφάλαιο 7 | Τοξικολογία

ΜΕΡΟΣ  Δ  |  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  Κεφάλαιο 8 | Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι

  Κεφάλαιο 9 | Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων

  Κεφάλαιο 10 | Ραδιενεργά Απόβλητα

  Κεφάλαιο 11 | Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

  Κεφάλαιο 12 | Αμίαντος

Διατίθεται από την Εταιρεία  Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.