Απαλλαγή τελών φοίτησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

 Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης του Π.Μ.Σ. της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης του Π.Μ.Σ. της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

 

Σχετικά αρχεία:

Νόμος Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ141/Α’/21-07-2022), Άρθρο 86 Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης - Υποτροφίες,

Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ. 108990/Ζ1 (ΦΕΚ4899/Β'/16-09-2022) Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης,

Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθ. 104375/Ζ1 (ΦΕΚ4659/Β’/05-09-2022) Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού).