Πρόσκληση στην 8η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (09-05-2018)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη ΔΕΠ της ΣΤ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της ΣυνέλευσηςΤμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Μόνο Θέμα Ημερήσιας  Διάταξης

1. Ορισμός Εκλεκτορικών Σωμάτων για τα γνωστικά αντικείμενα:

α) Πιθανότητες-Στατιστική

β) Γεωργική Μηχανική

γ) Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

 

  Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης

Δεν μετέχουν και ως εκ τούτου δεν καλούνται οι εκπρόσωπο των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Προπτυχιακών Φοιτητών, Μεταπτυχιακών ΦΟιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στη βάση του άρθρου 84 παρ. 19 ν. 4485/2017 : «Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων μελών Δ.Ε.Π, νοείται η Συνέλευση Τμήματος, στην οποία δεν μετέχουν τα μέλη Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π,Ε.Τ.Ε.Π. και οι φοιτητές»