Προκήρυξη για την εκλογή πέντε Μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Προκήρυξη εκλογών από Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 371/18-12-2017