05
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής κου Παραγιουδάκη Κωνσταντίνου - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα05/07/2024 15:30 - 16:30

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Παραγιουδάκης

Α.Μ.: 2017050128

Ημερομηνία Παρουσίασης: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024

Ώρα: 15:30

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/99187642954?pwd=PafMvlfFCHpmXBGZa3kACGHMadtnhU.1

 

Θέμα ΔE «Διερεύνηση πιλοτικών Αεριζόμενων Τεχνητών Υγροβιότοπων με διαφορετικά υποστρώματα στην επεξεργασία αστικών λυμάτων»

Title «Investigation of pilot Aerated Constructed Wetlands with different substrates treating municipal wastewater»

Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Αλέξανδρος Στεφανάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Επικ. Καθ. Αλέξανδρος Στεφανάκης

2 Αναπ. Καθ. Δανάη Βενιέρη

3 Ομότ. Καθ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

Περίληψη:
Ο τεχνητός υγροβιότοπος, είναι μια αναπτυσσόμενη τεχνολογία διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Αυτή η διπλωματική εργασία, διερευνά την εφαρμογή τεχνητού αερισμού, σε τεχνητούς υγροβιότοπους κατακόρυφης ροής, ως τρόπο βελτίωσης αυτής της τεχνολογίας, για τη διαχείριση αστικών λυμάτων. Για τη διερεύνηση, χρησιμοποιήθηκαν τρεις πιλοτικοί τεχνητοί υγροβιότοποι κατακόρυφης ροής, με διαφορετικά υλικά πλήρωσης, στους οποίους εφαρμόζονταν τεχνητός αερισμός και οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι σε έκταση του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ως βάση για τον κάθε τεχνητό υγροβιότοπο, χρησιμοποιήθηκε μια δεξαμενή κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο. Τα υλικά πλήρωσης που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και ασβεστολιθικό χαλίκι. Στους δύο από τους τρείς, φυτεύτηκε το είδος φυτού που ονομάζεται Phragmites australis, το οποίο είναι γνωστό και ως ‘κοινό καλάμι’ και ο άλλος χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο. Η δεξαμενή η οποία περιείχε πολυαιθυλένιο και είχε φυτευτεί ονομάστηκε P, η δεξαμενή η οποία περιείχε χαλίκι και είχε φυτευτεί ονομάστηκε G και η δεξαμενή η οποία περιείχε πολυαιθυλένιο και χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο ονομάστηκε C Για τον αερισμό των τεχνητών υγροβιότοπων, χρησιμοποιήθηκε ένας αεριστήρας για τον κάθε έναν. Δοκιμάστηκαν διαφορετικές υδραυλικές φορτίσεις στο διάστημα παρακολούθησης των μονάδων, ενώ η εφαρμογή υγρού αποβλήτου λάμβανε χώρα κάθε δύο ημέρες. Τα αστικά λύματα που εφαρμόζονταν, ήταν πρωτοβάθμια εκροή από την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των Χανίων. Μετρήσεις γίνονται για την ποσότητα εκροής του κάθε πιλοτικού τεχνητού υγροβιότοπου. Κάθε οχτώ με δέκα ημέρες
συλλέγονταν δείγμα από την πρωτοβάθμια εκροή η οποία εφαρμόζονταν και από την εκροή του κάθε υγροβιότοπου. Στα δείγματα, γινόντουσαν αναλύσεις BOD, COD, TOC, TSS, TN, NΗ4+-N, NO3−-N, TP, PO43−-P, pH και EC, στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, της σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έγιναν επίσης μετρήσεις της φυτικής βιομάζας που αναπτύχθηκε στον κάθε τεχνητό υγροβιότοπο και λήφθηκαν δείγματα από τα φύλλα, τους κορμούς και τις ρίζες. Σε αυτά τα δείγματα έγιναν αναλύσεις ολικού αζώτου, ολικού φωσφόρου και μετάλλων. Στα αποτελέσματα της εργασίας, παρουσιάζονται οι τιμές των συγκεντρώσεων της εισροής, της εκροής του κάθε υγροβιότοπου, οι τιμές των απομακρύνσεων στον κάθε υγροβιότοπο και οι τιμές των μετρήσεων και των αναλύσεων της φυτικής βιομάζας. Από τις αναλύσεις που έγιναν στα δείγματα, η απομάκρυνση BOD ήταν 94,8±4,0% στην P, 85,6±13,2% στην G και 69,2±13,2% στην C, η απομάκρυνση COD ήταν 91,0±5,6% στην P, 84,2±16,0% στην G και 74,9±13,5% στην C, η απομάκρυνση TOC ήταν 69,5±13,0% στην P, 57,3±21,6% στην G και 56,2±25,1% στην C, η απομάκρυνση TSS ήταν 83,4±16,0% στην P, 86,0±11,2% στην G και 63,6±18,9% στην C, η απομάκρυνση TN ήταν 84,0±10,6% στην P, 67,3±17,4% στην G και 33,9±20,4% στην C, η απομάκρυνση NΗ4+-N ήταν 96,1±9,0% στην P, 79,5% στην G και 63,9±19,0% στην C, , η απομάκρυνση TP ήταν 57,1±26,5% στην P, 39,7±21,9% στην G και 24,1±25,5% στην C και η απομάκρυνση PO43−-P ήταν 60,1±25,4% στην P, 44,6±16,6% στην G και 21,7±12,8% στην C. Όπως αναλύεται και παρουσιάζεται στη συζήτηση αυτής της εργασίας, οι αποδόσεις και αυτές οι τιμές αποτελεσμάτων είναι ικανοποιητικές σε σχέση με παρόμοιες διερευνήσεις.
Abstract:
Constructed wetland, is a developing technology for wastewater management. This diploma thesis investigates the application of artificial aeration in vertical flow-constructed wetlands with different substrates as a way of improving this technology, for wastewater management. For the investigation, three pilot vertical flow constructed wetlands were used, to which artificial aeration was applied and placed on an area of the Technical University of Crete. As the base for each wetland, a barrel made of polyethylene was used. The used substrates were pieces of recycled high-density polyethylene and gravel. The two out of the three wetlands were planted with the species of plant which is called Phragmites australis, which is also known as 'common reed' and the other was used as control. The polyethylene barrel was named P, the barrel that contained the gravel was named G, and the polyethylene barrel used as control barrel, was named C. One aerator for each constructed wetland was used for the aeration of the wetlands. Different hydraulic loads were used while monitoring the units, whereas the wastewater was added to each constructed wetland every second day. The municipal wastewater used was primary effluent from the wastewater treatment plant of the municipality of Chania. One day after the wastewater application and at the same time, the effluent from each wetland was measured. Every eight to ten days, a sample was collected from the primary effluent that was applied and from the effluent from each wetland. Οn the samples, analyses of BOD, COD, TOC, TSS, TN, NΗ4+-N, NO3−-N, TP, PO43−-P, pH and EC took place, in the laboratory of environmental engineering and management of the School of Chemical and Environmental Engineering of Technical University of Crete. Measurements of the plant biomass of each wetland took place and samples from the leaves, the stems, and the roots were collected and on these samples analyses of total nitrogen, total phosphorus, and metals occurred. The results of this study present the concentration values of the effluent of each wetland, the values of the removals from each wetland, and the values of the measurements and the analyses of the biomass of the plants. From the sample analyses the BOD removal was 94,8±4,0% of P, 85,6±13,2% of G, and 69,2±13,2% of C, the COD removal was 91,0±5,6% at P, 84,2±16,0% at G and 74,9±13,5% at C, the TOC removal was 69,5±13,0% of P, 57,3±21,6% of G and 56,2±25,1% of C, the TSS removal was 83,4±16,0% of P, 86,0±11,2% of G and 63,6±18,9% of C, the TN removal was 84,0±10,6% at P, % at 67,3±17,4G, and 33,9±20,4% at C, the NΗ4+-N removal was 96,1±9,0% at P, 79,5% at G, and 63,9±19,0% at C, the TP removal was 57,1±26,5% at P, 39,7±21,9% at G, and 24,1±25,5% at C and the PO43−-P removal was 60,1±25,4% at P, 44,6±16,6% at G, and 21,7±12,8% at C. As this diploma thesis shows the results are satisfying compared to similar investigations.