Πρόσκληση - Τελική Συνεδρίαση -Γνωστικό Ακτικείμενο «Μηχανική Κατασκευών με έμφαση στη Σεισμική Μηχανική»-κωδ. ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ14325

Προς: Α) Τακτικά Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή (Εξέλιξη) στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Κατασκευών με έμφαση στη Σεισμική Μηχανική»-κωδ. ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ14325, Β) Μέλη της Συνέλευσης Τμήματος, Γ) Υποψήφιo κ. Τσομπανάκη Ιωάννη, Δ) Μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Τελική Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος και Συν. Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ 

Αγαπητέ Κύριε Συνάδελφε,
Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 363/10-4-2020 εγγράφου με το οποίο ενημερωθήκατε για τον ορισμό σας ως τακτικό μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος που συγκροτήθηκε, για την εκλογή (Εξέλιξη) του Αναπλ. Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Τσομπανάκη Ιωάννη στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Κατασκευών με έμφαση στη Σεισμική Μηχανική» κωδικός ΑΠΕΛΛΑ-ΑΡΡ14325, σας καλούμε στις 3 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00να συνδεθείτε με την Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής (Κ.2.Α.7) στην Πολυτεχνειούπολη, σε Κοινή συνεδρίαση με τη Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Χανιά, προκειμένου να γίνει η εκλογή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα :
a) του Ν. 4009/2011-άρθρο 19 (ΦΕΚ 195τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, Α΄), το άρθρο 4 του Ν.4405/2016(ΦΕΚ 129 Α).
β) το άρθρο 30 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ Α΄17),
γ) την Υπ. Απ. αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017 τ. Β).
δ) τα άρθρα 20, 21 και 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) & το άρθρο 9 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38
ε) την απόφαση της Συγκλήτου του Π.Κ. (521/20-2-2020) για την έγκριση των Επικαιροποιημένων Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της Σχολής ΜΗΠΕΡ., έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας (συν. 10/28-1-2020) κατόπιν εισήγησης της Συν. Τμήματος (συν.29/28-1-2020) της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ.3 του Ν.4452/2017, το άρθρο 3 παρ.3ζ της Υ.Α. αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017 τ.Β) και το άρθρο 13 παρ.2.ιγ του Ν.4485/2017.
Στ) Την απόφαση της Συν. Τμήματος (συν.31/8-4-2020) της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ, στην οποία ορίσθηκαν τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο προαναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο.
Η Εισηγητική Έκθεση έχει κοινοποιηθεί ήδη στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος με το με αριθμ. πρωτ. 404/26-5-202020 διαβιβαστικό έγγραφο και στον υποψήφιο (403/26-5-2020) και έχει επίσης αναρτηθεί μαζί με το βιογραφικό σημείωμα, τις εργασίες καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν τον μοναδικό υποψήφιο κ. Τσομπανάκη, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και στον κωδ. Θέσης: ΑPP14325.

                    

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης