Πρόσκληση - Τελική Συνεδρίαση -Γνωστικό Ακτικείμενο «Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αέριων Εκπομπών»-κωδ. ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ10785

Προς: Α) Τακτικά Μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή (Mονιμοποίηση) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών»-κωδ.ΑΠΕΛΛΑ ΑΡΡ10785, Β) Μέλη της Συνέλευσης Τμήματος, Γ) Υποψήφια κ. Παναγιωτοπούλου, Δ) Μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Τελική Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος και Συν. Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ 

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 346/7-1-2019 εγγράφου με το οποίο ενημερωθήκατε για τον ορισμό σας ως τακτικό μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος που συγκροτήθηκε, για την εκλογή (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ) της Επίκουρης Καθηγήτριας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Παναγιωτοπούλου Παρασκευής στη βαθμίδα αυτή και στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών» κωδικός ΑΠΕΛΛΑ –ΑΡΡ10785, σας καλούμε στις 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε ή να συνδεθείτε στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής (Κ.2.Α.7)* στην Πολυτεχνειούπολη, σε κοινή συνεδρίαση με τη Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Χανιά, προκειμένου να γίνει η εκλογή για τη μονιμοποίηση της κ.Παναγιωτοπούλου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα :

α) του Ν. 4009/2011-άρθρο 19 (ΦΕΚ 195τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, Α΄), το άρθρο 4 του Ν.4405/2016(ΦΕΚ 129 Α).

β) το άρθρο 30 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ Α΄17),

γ) την  Υπ. Απ. αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017 τ. Β).

δ) τα άρθρα 20, 21 και 84 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) & το άρθρο 9 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α 38

ε) την απόφαση της Συγκλήτου του Π.Κ. (487/15-11-2018) για την έγκριση των Επικαιροποιημένων Μητρώων Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της Σχολής ΜΗΠΕΡ., έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας (συν.4/31-10-2018) κατόπιν εισήγησης της Συν. Τμήματος (συν.15/31-10-2018) της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ.3 του Ν.4452/2017, το άρθρο 3 παρ.3ζ της Υ.Α.αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017 τ.Β) και το άρθρο 13 παρ.2.ιγ του Ν.4485/2017.

στ) την απόφαση της Συν. Τμήματος (συν.16/28-11-2018) της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ, στην οποία ορίσθηκαν τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας κ.Παναγιωτοπούλου στη βαθμίδα αυτή και στο προαναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο. 

Η εισηγητική έκθεση έχει κοινοποιηθεί ήδη στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος με το με αριθμ.  πρωτ. 503/18-3-2019 διαβιβαστικό έγγραφο και στην υποψήφια (501/18-3-2019) και έχει επίσης αναρτηθεί μαζί με το βιογραφικό σημείωμα, τις εργασίες καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την κ. Παναγιωτοπούλου, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και στον κωδ. Θέσης: ΑPP10785.

                    

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης