Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος στο γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών"

Προς: Tα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή (Mονιμοποίηση) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο  «Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών»

ΘΕΜΑ: Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής

Αγαπητέ Κύριε Συνάδελφε,

Συνεχεία του υπ. αριθμ. 346/07-01-2019 εγγράφου, που αφορά στην συμμετοχή σας ως τακτικό μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος που συγκροτήθηκε, για την εκλογή (ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ) της Επίκουρης Καθηγήτριας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Παναγιωτοπούλου  Παρασκευής στη βαθμίδα αυτή και στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών», σας καλούμε στις  29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00να προσέλθετε ή να συνδεθείτε στην  Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής (Κ.2.Α.7)* στην Πολυτεχνειούπολη, στα Χανιά, προκειμένου να ορίσετε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή που θα αξιολογήσει με γραπτή εισηγητική έκθεση το έργο της υποψήφιας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 άρθρο 19 (ΦΕΚ 195τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, Α΄), και το άρθρο 4 του Ν.4405/2016 καθώς και τις αποφάσεις: α) υπ’ αριθμ. 487/15-11-2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης περί Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της Σχολής και β) την υπ’ αριθμ. 16/28-11-2018 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής  Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, στην οποία ορίσθηκαν τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Παναγιωτοπούλου στη βαθμίδα αυτή και στο προαναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση (ήμισυ πλέον ενός), η συνεδρίαση θα επαναληφθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας μιας εβδομάδας και συγκεκριμένα την 7η Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης (συμμετοχή 1/3).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Kαθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης