Πρόσκληση στην Τελική συνεδρίαση για εκλογή στη βαθμίδα του Αν. Καθηγ. στο γν. αντ. «Μηχανική Διεργασιών της Επ. Νερού και Υγρών Αποβλήτων

Προς: Α) Τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών της Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων», Β) Το 1ο Αναπληρωματικό Μέλος κα. Ψυλλάκη ΕλευθερίαΓ) Μέλη της Συνέλευσης Τμήματος,  Γ) Μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Μόνο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: Τελική Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος και Συν. Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ 

Συνεχεία του υπ. αριθμ. 818/18-6-2018 εγγράφου, που αφορά στην συμμετοχή σας ως μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος που συγκροτήθηκε από το αρμόδιο όργανο, για την εκλογή μιας θέσης Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Διεργασιών της Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων», σας καλούμε στις 20 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε ή να συνδεθείτε στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής (Κ.2.Α.7)** στην Πολυτεχνειούπολη, στην Κοινή Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος με τη Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Χανιά, προκειμένου να γίνει η εκλογή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα, 1) Τις διατάξεις των Ν.1268/1982 και 1404/1983 σε συνδυασμό με το άρθρου 19 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του Ν.4521/2018. 2) Την Υπ. Απ. αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017 τ. Β). 3) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ Α΄17) & του άρθρου 84 παρ. 19 του Ν.4485/2017. 4) Την υπ΄άριθμ.3404/20-2-2018 (ΦΕΚ.416/τ.Γ/19-4-2018) σχετική προκήρυξη της προαναφερόμενης θέσης που αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδ. Θέσης: ΑPP5811). 5) Τις αποφάσεις της Συγκλήτου περί Κατάρτισης (440/16-3-2017 & Επικαιροποίησης (469/29-3-2018 & 473/7-5-2018) του Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Πολυτεχνείου Κρήτης της Σχολής ΜΗΠΕΡ, καθώς και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 11/13-6-2018 συνεδρίασης της Σ.Τ. της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, στην οποία ορίσθηκαν τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την προαναφερόμενη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. Υπενθυμίζεται ότι η Εισηγητική Έκθεση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, τους υποψηφίους και τα μέλη της Σ.Τ.
Επίσης, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και στον κωδ. Θέσης: ΑPP5811 βρίσκονται αναρτημένα τα βιογραφικά σημειώματα, τα επιστημονικά δημοσιεύματα και λοιπά στοιχεία των εννέα (9) υποψηφίων.
*Το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Ψυλλάκη, αναπληροί το τακτικό εσωτερικό μέλος κ. Καλογεράκη ο οποίος βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια. (5454/12-6-2018 Πρυτανική Πράξη).
Σημείωση: Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος (δηλαδή έξι (6) μέλη). Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σε επόμενη ημερομηνία με νεώτερη πρόσκληση.
Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, να ενημερώσετε εγκαίρως τη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (τηλ. 28210 37781, e-mail: gina.poniridou@enveng.tuc.gr, fax 28210 37858).

                    

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης