Πρόσκληση για την εκλογή στη βαθμ.του Αν. Καθηγητή στο γν. αντικείμενο «Κλιματική Αλλαγή-Επιπτώσεις στο Κλίμα και το Ατμ. Περιβάλλον»

Προς: Α) Τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κλιματική Αλλαγή-Επιπτώσεις στο Κλίμα και το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον», Β) Μέλη της Συνέλευσης Τμήματος,  Γ) Μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Τελική (2η) Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος και Συν. Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ 

Αγαπητέ Κύριε Συνάδελφε,

Συνεχεία του υπ. αριθμ. 817/14-6-2018 εγγράφου, που αφορά στην συμμετοχή σας ως τακτικό μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος που συγκροτήθηκε από το αρμόδιο όργανο, για την εκλογή μιας θέσης Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Κλιματική Αλλαγή-Επιπτώσεις στο Κλίμα και το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον», σας καλούμε στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 να προσέλθετε ή να συνδεθείτε στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής (Κ.2.Α.7)** στην Πολυτεχνειούπολη, στην 1η Κοινή Συνεδρίαση (ακαδ. έτους 2018-19) του Εκλεκτορικού Σώματος με τη Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Χανιά, προκειμένου να γίνει η εκλογή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα, 1) Τις διατάξεις των Ν.1268/1982 και 1404/1983 σε συνδυασμό με το άρθρου 19 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του Ν.4521/2018. 2) Την Υπ. Απ. αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (ΦΕΚ 225/31.01.2017 τ. Β). 3) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ Α΄17) & του άρθρου 84 παρ. 19 του Ν.4485/2017. 4) Την υπ΄άριθμ.3404/20-2-2018 (ΦΕΚ.416/τ.Γ/19-4-2018) σχετική προκήρυξη της προαναφερόμενης θέσης που αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδ. Θέσης: ΑPP5813). 5) Τις αποφάσεις της Συγκλήτου περί Κατάρτισης (440/16-3-2017& πρόσφατης Επικαιροποίησης (469/29-3-2018 & 473/7-5-2018)  Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Πολυτεχνείου Κρήτης της Σχολής ΜΗΠΕΡ., καθώς και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 11/13-6-2018 συνεδρίασης της Σ.Τ. της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, στην οποία ορίσθηκαν τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την προαναφερόμενη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. 

Υπενθυμίζεται ότι η Εισηγητική Έκθεση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, τους υποψηφίους και τα μέλη της Σ.Τ.

Επίσης, στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και στον κωδ. Θέσης: ΑPP5813 βρίσκονται αναρτημένα τα βιογραφικά σημειώματα, τα επιστημονικά δημοσιεύματα και λοιπά στοιχεία των τριών υποψηφίων.

Η παρούσα πρόσκληση ισχύει και για τα αναπληρωματικά μέλη, μόνο για την περίπτωση που θα χρειαστεί να αναπληρώσουν κάποιο τακτικό μέλος, οπότε θα ειδοποιηθούν προσωπικά για την αναπλήρωση.

Σημείωση: Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος (δηλαδή έξι (6) μέλη). Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σε επόμενη ημερομηνία με νεώτερη πρόσκληση.

Παρακαλείσθε σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, να ενημερώσετε εγκαίρως τη Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (τηλ. 28210 37781, e-mail: gina.poniridou@enveng.tuc.gr, fax 28210 37858).

                              

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης