Πρόσκληση στην Τελική συνεδρίαση για εκλογή στη βαθμίδα του Αν. Καθηγητή στο γν. αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία»

Προς: Α) Τα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία », Β) Μέλη της Συνέλευσης Τμήματος,  Γ) Μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Τελική (2η) Κοινή συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος και Συν. Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ 

Αγαπητέ Κύριε Συνάδελφε,

Συνεχεία του υπ. αριθμ. 712/15-5-2018 εγγράφου, που αφορά στην συμμετοχή σας ως τακτικό μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος που συγκροτήθηκε από το αρμόδιο όργανο, για την εκλογή (Εξέλιξη) της μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Βενιέρη Δανάης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία»,

σας καλούμε στις  19 Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:15 να προσέλθετε ή να συνδεθείτε στην  Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής (Κ.2.Α.7)* στην Πολυτεχνειούπολη, σε κοινή συνεδρίαση με τη Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Χανιά, προκειμένου να γίνει η εκλογή για την εξέλιξη της κ. Βενιέρη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 άρθρο 19 (ΦΕΚ 195τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, Α΄), και το άρθρο 4 του Ν.4405/2016 καθώς και τις αποφάσεις: α) υπ’ αριθμ. 440/16-3-2017 & 469/29-3-2018 Συνεδρ. της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης περί Κατάρτισης και Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών  της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και β) την υπ’ αριθμ. 8/9-5-2018 συνεδρίαση της Σ.Τ. της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, στην οποία ορίσθηκαν τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την προαναφερόμενη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. 

Η Εισηγητική Έκθεση έχει κοινοποιηθεί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, την υποψήφια και τα μέλη της Σ.Τ.

Επίσης, το βιογραφικό σημείωμα, οι εργασίες καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το συνολικό επιστημονικό έργο της κ. Βενιέρη,  είναι διαθέσιμα μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ-Κωδικός θέσης ΑΡΡ4682.                                                                  

                              

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης