Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος στο γνωστικό αντικείμενο "Γεωργική Μηχανική"

Προς: Tα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική»

ΘΕΜΑ: Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής

Αγαπητέ Κύριε Συνάδελφε,

Συνεχεία του υπ. αριθμ. 710/11-5-2018εγγράφου, που αφορά στην συμμετοχή σας ως τακτικόμέλοςτου Εκλεκτορικού Σώματος που συγκροτήθηκεαπό το αρμόδιο όργανο, για την εκλογή (Εξέλιξη) του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητήτης Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Παρανυχιανάκη Νικόλαου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική»,

σας καλούμε στις 30 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 να προσέλθετε ή να συνδεθείτε στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψηςτης Σχολής (Κ.2.Α.7) στην Πολυτεχνειούπολη, στα Χανιά, προκειμένου να ορίσετε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπήπου θα αξιολογήσειμε γραπτή εισηγητική έκθεση το έργο τουυποψήφιου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 άρθρο 19 (ΦΕΚ 195τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, Α ́), και το άρθρο 4 του Ν.4405/2016 καθώς και τις αποφάσεις: α)υπ’ αριθμ. 440/16-3-2017 & 469/29-3-2018 Συνεδρ. της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης περί Κατάρτισηςκαι Επικαιροποίησης τουΜητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτηςκαι β)την υπ’ αριθμ. 8/9-5-2018 συνεδρίαση της Σ.Τ.της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, στην οποία ορίσθηκαν τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την προαναφερόμενη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση (ήμισυ πλέον ενός), η συνεδρίαση θα επαναληφθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας μιας εβδομάδας και συγκεκριμένα την 6η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης (συμμετοχή 1/3).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης