Πρόσκληση Εκλεκτορικού Σώματος στο γνωστικό αντικείμενο "Πιθανότητες-Στατιστική"

Προς: Tα τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες- Στατιστική»

ΘΕΜΑ: Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής

Αγαπητέ Κύριε Συνάδελφε,

Συνεχεία του υπ. αριθμ. 711/14-5-2018 εγγράφου, που αφορά στην συμμετοχή σας ως τακτικό μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος που συγκροτήθηκε από το αρμόδιο όργανο, για την εκλογή του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Δάρα Τρύφωνα (εξέλιξη) στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του συνυποψήφιου του κ. Ευθυμίου Γεώργιου και στο γνωστικό αντικείμενο «Πιθανότητες-Στατιστική»,

σας καλούμε στις 30 Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε ή να συνδεθείτε στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Σχολής (Κ.2.Α.7) στην Πολυτεχνειούπολη, στα Χανιά, προκειμένου να ορίσετε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή που θα αξιολογήσει με γραπτή εισηγητική έκθεση το έργο του υποψήφιου κ. Δάρα και του συνυποψήφιου του κ. Ευθυμίου Γεώργιου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 άρθρο 19 (ΦΕΚ 195τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83, Α ́), και το άρθρο 4 του Ν.4405/2016 καθώς και τις αποφάσεις: α)υπ’ αριθμ. 440/16-3-2017 & 469/29-3-2018 Συνεδρ. της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης περί Κατάρτισηςκαι Επικαιροποίησης του Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της Μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτηςκαι β)την υπ’ αριθμ. 8/9-5-2018 συνεδρίαση της Σ.Τ.της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, στην οποία ορίσθηκαν τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την προαναφερόμενη βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση (ήμισυ πλέον ενός), η συνεδρίαση θα επαναληφθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας μιας εβδομάδας και συγκεκριμένα την 6η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και χωρίς την αποστολή νέας πρόσκλησης (συμμετοχή 1/3).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης