Ο Καθ. Ιωάννης Γεντεκάκης Αρχισυντάκτης σε δυο Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά: Nanomaterials, και Frontiers in Environmental Chemistry

Ο Ιωάννης Γεντεκάκης, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Αναπληρωτής Κοσμήτορας και Διευθυντής του θεσμοθετημένου εργαστηρίου «Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών» είναι από το 2020 Αρχισυντάκτης (Editor-in-Chief) του υψηλής απήχησης (IF=5.719) διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Nanomaterials και συγκεκριμένα της Ενότητας «Περιβαλλοντική Νανο-επιστήμη και Νανοτεχνολογία» (“Environmental Nanoscience and Nanotechnology”). Το περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης και καλύπτει τη δημοσίευση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα που έχουν σημείο αναφοράς την νανοεπιστήμη, νανοτεχνολογία και τα νανο-υλικά που βρίσκουν εφαρμογές στην προστασία/αποκατάσταση του περιβάλλοντος την παραγωγή πράσινης ενέργειας την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος.      

Είναι επίσης Αρχισυντάκτης Ειδικότητας (Specialty Chief Editor) στο επιστημονικό πεδίο «Καταλυτική Αποκατάσταση (Catalytic Remediation)» του Νεοσύστατου Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Frontiers in Environmental Chemistry. Το περιοδικό είναι ανοικτής πρόσβασης που καλύπτει τα πάσης φύσεως θέματα περιβαλλοντικής χημείας. Η ενότητα Καταλυτική Αποκατάσταση προσανατολίζεται κυρίως σε ανάπτυξη και χρήση καταλυτικών υλικών και διεργασιών σε θέματα αποκατάστασης του περιβάλλοντος και καταλυτικού ελέγχου των μολυσματικών ουσιών στο έδαφος τα νερά και τον αέρα.