Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2018-19

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος προτίθεται να αναθέσει Φροντιστηριακό/ Εργαστηριακό έργο (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-μερικής απασχόλησης), κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2018-2019.

Οι υποχρεώσεις των προσληφθέντων ως συμβασιούχων, αφορούν στην διδασκαλία Φροντιστηριακών ή /και Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων που αναφέρονται παρακάτω. Η παρουσία τους είναι απαραίτητη  καθημερινά.

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σχετικό με το αντικείμενο εργασίας Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού και ΜΔΕ ή Διδακτορικό, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διδασκαλία εργαστηριακών/ φροντιστηριακών  ασκήσεων σε συγκεκριμένο/α από τα κάτωθι μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση.

 • ΜΠ 132 Γενική Χημεία (2ο εξάμ.)-εργαστηριακός βοηθός
 • ΜΗΧ102 Τεχνική Μηχανική-Στατική (2ο εξάμηνο)-εργαστηριακός βοηθός
 • ΜΠ 126 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (2ο εξάμηνο)-εργαστηριακός βοηθός
 • ΜΠ 162 Γεωδαισία (2ο εξάμηνο)-εργαστηριακός βοηθός
 • ΧΗΜ 201 Φυσικοχημεία (4ο εξ.)-εργαστηριακός βοηθός
 • ΜΠ 224 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (4ο εξάμηνο)-εργαστηριακός βοηθός & διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων
 • ΜΠ 212 Έλεγχος Ρύπανσης Νερών (4ο εξάμηνο)-εργαστηριακός βοηθός
 • ΜΠ 264 Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις (4ο εξάμηνο)-εργαστηριακός βοηθός
 • ΜΠ 311 Ατμοσφαιρική Ρύπανση (6ο εξαμ.)-εργαστηριακός βοηθός&διδασκαλία φροντ/ριακών ασκήσεων
 • ΜΠ 336 Αριθμητικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Μηχανική (6ο εξ.)-διδασκαλία Εργαστηριακών μαθημάτων
 • ΜΠ 335 Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων (6ο εξ.)- εργαστηριακός βοηθός & διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων
 • ΜΠ 438 Επεξεργασία και Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (8ο εξάμ.)-εργαστ. βοηθός
 • ΜΠ 432 Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Ρύπων (8ο εξ.)-εργαστηριακός βοηθός & διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων
 • ΜΠ 531 Υδραυλικά Έργα (8ο εξ.)-εργαστηριακός βοηθός & διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων
 • ΜΠ 444 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (8ο εξ.)-εργαστ. βοηθός & διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων
 • ΜΠ 554 Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ι (8ο εξάμηνο)- εργαστηριακός βοηθός
 • ΜΠ 442 Βιολογικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων (8ο εξ.)- εργαστηριακός βοηθός
 • ΜΠ 545 Ενεργειακή αξιολόγηση Κτιρίων  (8ο εξάμ.)- εργαστηριακός βοηθός&διδασκ.φροντιστ.ασκήσεων

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων μπορούν να βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.enveng.tuc.gr).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν (με εισήγηση της ορισθείσας Επιτροπής Αξιολόγησης) από τη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής, με βάση τις πιστώσεις που διατίθενται και τις ανάγκες της Σχολής για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019.

Οι υποχρεώσεις των προσληφθέντων αφορούν είτε στην διδασκαλία μαθημάτων είτε στη διδασκαλία Φροντιστηριακών/Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων και των Εργαστήρια που αφορούν σε αυτά. Η παρουσία τους είναι απαραίτητη  καθημερινά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2018, τη συνημμένη αίτηση, βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-enveng.<στο>isc.tuc.gr & secretariat<στο>enveng.tuc.gr  ή στη διεύθυνση:

Πολυτεχνείο Κρήτης

Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος,

Πολυτεχνειούπολη- Κουνουπιδιανά

73100 ΧΑΝΙΑ

Τηλ. 28210.37781, 37788 Fax 28210.37858,37846  

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος  

Καθηγητής Λαζαρίδης Μιχαήλ