Τέλη φοίτησης και υποτροφίες για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018

Τέλη φοίτησης για τους νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Για τους νεοεισαχθέντες τον Οκτώβριο 2018 μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ΠΜΣ του ΜΗΠΕΡ και ευρισκόμενους τώρα στο Α΄ εξάμηνο σπουδών τους το τέλος φοίτησης για τα τρία (3) εξάμηνα του Προγράμματος είναι συνολικά χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις έκαστη των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Η διορία πληρωμής του τέλους φοίτησης του Α εξαμήνου και ύψους πεντακοσίων ευρώ είναι η Δευτέρα 10/12/2018.

Το τέλος φοίτησης καταβάλλεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας ALPHA BANK με τα παρακάτω στοιχεία:

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
Δικαιούχος:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πολυτεχνειούπολη Χανίων, Κουνουπιδιανά
73 100 - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ALPHA BANK
Κατάστημα Χάληδων 106
Χάληδων 106
73 132 - ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Αριθμός Λογαριασμού:
660-00-2001-002962
International Bank Account Number (IBAN):
GR61 0140 6600 6600 0200 1002 962

Στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης θα πρέπει να κατατίθεται μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ευκρινή φωτοτυπία του αποδεικτικού εγγράφου πληρωμής των δόσεων του τέλους εγγραφής.  Στην απόδειξη πληρωμής της τράπεζας να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή καθώς και ο κωδικός έργου: 81938 που αντιστοιχεί στον κωδικό του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντικής Μηχανικής» στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΠΚ.

Υποτροφίες με οικονομικά κριτήρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ της Σχολής ΜΗΠΕΡ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σύμφωνα με το ν.4485/2017 και το Κανονισμό του ΠΜΣ προβλέπονται υποτροφίες απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με οικονομικά κριτήρια, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ  Ως εκ τούτου για τους εισαχθέντες το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ο συνολικός αριθμός υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με οικονομικά κριτήρια είναι

30% Χ (αριθμός ενεργών φοιτητών) =30% Χ 10 = 3 (τρεις) υποτροφίες

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες με οικονομικά κριτήρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ θα διαρκέσει από Παρασκευή 30/11/2018 έως Δευτέρα 10/12/2018.

Για τα οικονομικά κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις υποτροφίες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να τα υποβάλλουν στην Γραμματεία της Σχολής

  • Πρόσφατο (2018) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή/και ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) του ενδιαφερομένου φοιτητή για το οικονομικό έτος που θα εξετασθεί η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (το εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να είναι για τα εισοδήματα του 2017).

  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερομένου στην οποία να δηλώνει: α) την μόνιμη κατοικία (επισυνάπτεται έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του), β) αν ο αδελφός/ή είναι προπτυχιακός φοιτητής, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, γ) αν λαμβάνει επιδότηση ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτως ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, δ) αν είναι πολύτεκνος.