Προκήρυξη για εκλογή Εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση Τμήματος της μονοτμηματικής Σxολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο Κοσμήτορας της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Εχοντας υπόψη:

  1. Το ΦΕΚ 607/23-11-2017 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) περί «διορισμού του κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη ως Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης
  2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 21.  «Η Συνέλευση Τμήματος απαρτίζεται από (παραγρ. δ)..Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία όλων των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος».
  3. την υπ΄ αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 191014/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄3969/13-11-2017),  με θέμα: «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114)»,
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 μέρους Β του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α΄ 78/30-5-2017) ως ισχύει και ιδίως της παραγράφου 1. «Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2017».
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α΄ 142/3-8-2018) ως ισχύει και ιδίως της παραγράφου 6β. «Οι θητείες των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογίζονται σε ακαδημαικά έτη».

Προκηρύσσει

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στην Συνέλευση Τμήματος της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η θητεία των νέων εκπροσώπων αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2018  και λήγει την 31η Αυγούστου 2019.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 15η Νοεμβρίου 2018 με κάλπη κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017) της ΥΑ με αρ. πρωτ. 153348Ζ1/15.09.2017  και της ΥΑ ΦΕΚ Β’3969/13-11-2017. Σε περίπτωση που χρειαστεί δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία με κάλπη για την ανάδειξη των εκπροσώπων, αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 16η Νοεμβρίου 2018.

Τόσο για την πρώτη εκλογική διαδικασία, όσο και για την περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, οι ώρες διενέργειας της ψηφοφορίας θα είναι από 10:00  έως 12:00 και θα λάβουν χώρα στο γραφείο Κ1.009 της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος.

 

Ορίζουμε

Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ως εξής:

Τακτικά μέλη: Τυροβολά Κωνσταντίνα, (ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ), Παπαδοπούλου Αφροδίτη (ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ), Βαρουχάκη Μανώλη (ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ).

Αναπληρωματικά μέλη: Κανάκη Ιωάννη, (ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ), Παπαδόπουλο Θανάση (ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ), Σπυριδάκη Αθηνά (ΕΔΙΠ ΜΗΠΕΡ).

Ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται η κα. Τυροβολά Κωνσταντίνα

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00.

 

Η εκλογή γίνεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή δια της αρμοδίας για θέματα προσωπικού Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ιδρύματος και πρωτοκολλούνται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της ΥΑ 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ Β΄3255) όπως έχει τροποποιηθεί και ιδίως σε ό,τι αφορά την κατάρτιση εκλογικών καταλόγων, το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της εκλογιμότητας και την ανακήρυξη των υποψηφίων, τον χρόνο και τον τόπο της ψηφοφορίας, τη μορφή των ψηφοδελτίων, τη διαδικασία της ψηφοφορίας και διαλογής των ψήφων, τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Ως προς τις προθεσμίες υποβολής και κρίσης των ενστάσεων για την ανακήρυξη των υποψηφίων εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτ β’ παρ. 2 άρθρου 7 της ως άνω ΥΑ.

Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπου στην Συνέλευση Τμήματος απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ.

Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του ιδρύματος, ήτοι την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του ιδρύματος. Μετά την έγκριση οι εκλογικοί κατάλογοι θα παραδοθούν στην εφορευτική επιτροπή.

Μετά την εκλογική διαδικασία και την ανάδειξη των εκπροσώπων των Ε.ΔΙ.Π κατά τα ως άνω αναφερόμενα, θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία της Σχολής ΜΗΠΕΡ το σχετικό πρακτικό εκλογής της εφορευτικής επιτροπής,

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Μιχαήλ Λαζαρίδης